OpcCallMethodCollection Class

Namespace: Opc.UaFx
Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll

Defines a collection for OpcCallMethod instances.

C#

public class OpcCallMethodCollection : Collection<OpcCallMethod>, IList<OpcCallMethod>, ICollection<OpcCallMethod>, IList, ICollection, IReadOnlyList<OpcCallMethod>, IReadOnlyCollection<OpcCallMethod>, IEnumerable<OpcCallMethod>, IEnumerable


Inheritance ObjectCollection<OpcCallMethod> › OpcCallMethodCollection


Implements IList<OpcCallMethod>, ICollection<OpcCallMethod>, IList, ICollection, IReadOnlyList<OpcCallMethod>, IReadOnlyCollection<OpcCallMethod>, IEnumerable<OpcCallMethod>, IEnumerable

Name Description
OpcCallMethodCollection Initializes a new instance of the OpcCallMethodCollection class.