OpcContentFilterElementCollection Class

Namespace: Opc.UaFx
Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll

Represents a collection of OpcContentFilterElement instances.

C#

public class OpcContentFilterElementCollection : Collection<OpcContentFilterElement>, IList<OpcContentFilterElement>, ICollection<OpcContentFilterElement>, IList, ICollection, IReadOnlyList<OpcContentFilterElement>, IReadOnlyCollection<OpcContentFilterElement>, IEnumerable<OpcContentFilterElement>, IEnumerable


Inheritance ObjectCollection<OpcContentFilterElement> › OpcContentFilterElementCollection


Implements IList<OpcContentFilterElement>, ICollection<OpcContentFilterElement>, IList, ICollection, IReadOnlyList<OpcContentFilterElement>, IReadOnlyCollection<OpcContentFilterElement>, IEnumerable<OpcContentFilterElement>, IEnumerable

Name Description
OpcContentFilterElementCollection Initializes a new instance of the OpcContentFilterElementCollection class.