OpcDeleteNodeCollection Class

Namespace: Opc.UaFx
Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll

Defines a collection for OpcDeleteNode instances.

C#

public class OpcDeleteNodeCollection : Collection<OpcDeleteNode>, IList<OpcDeleteNode>, ICollection<OpcDeleteNode>, IList, ICollection, IReadOnlyList<OpcDeleteNode>, IReadOnlyCollection<OpcDeleteNode>, IEnumerable<OpcDeleteNode>, IEnumerable


Inheritance ObjectCollection<OpcDeleteNode> › OpcDeleteNodeCollection


Implements IList<OpcDeleteNode>, ICollection<OpcDeleteNode>, IList, ICollection, IReadOnlyList<OpcDeleteNode>, IReadOnlyCollection<OpcDeleteNode>, IEnumerable<OpcDeleteNode>, IEnumerable

Name Description
OpcDeleteNodeCollection Initializes a new instance of the OpcDeleteNodeCollection class.