OpcUpdateNodeHistoryDetailsCollection Class

Namespace: Opc.UaFx
Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll

Represents a collection of OpcUpdateNodeHistoryDetails instances.

C#

public class OpcUpdateNodeHistoryDetailsCollection : Collection<OpcUpdateNodeHistoryDetails>, IList<OpcUpdateNodeHistoryDetails>, ICollection<OpcUpdateNodeHistoryDetails>, IList, ICollection, IReadOnlyList<OpcUpdateNodeHistoryDetails>, IReadOnlyCollection<OpcUpdateNodeHistoryDetails>, IEnumerable<OpcUpdateNodeHistoryDetails>, IEnumerable


Inheritance ObjectCollection<OpcUpdateNodeHistoryDetails> › OpcUpdateNodeHistoryDetailsCollection


Implements IList<OpcUpdateNodeHistoryDetails>, ICollection<OpcUpdateNodeHistoryDetails>, IList, ICollection, IReadOnlyList<OpcUpdateNodeHistoryDetails>, IReadOnlyCollection<OpcUpdateNodeHistoryDetails>, IEnumerable<OpcUpdateNodeHistoryDetails>, IEnumerable

Name Description
OpcUpdateNodeHistoryDetailsCollection Initializes a new instance of the OpcUpdateNodeHistoryDetailsCollection class.
OpcUpdateNodeHistoryDetailsCollection(IList) Initializes a new instance of the OpcUpdateNodeHistoryDetailsCollection class as a wrapper for the specified list.